Rättslig vägledning

Denna rättsliga vägledning vänder sig till samtliga kompetenser som arbetar med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) med syftet att öka förståelsen för lagen och dess tillämpningsområde.

DOS-lagen

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)[1] trädde i kraft den 1 januari 2019. Enligt 16 § DOS-lagen ska regeringen utse tillsynsmyndighet och i 6 § förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service (förordningen), framgår att regeringen utser Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som tillsynsmyndighet.

DIGG:s uppdrag är tillsyn och stöd

DIGG ska dels bedriva tillsynsverksamhet, dels vara en stödjande verksamhet.[2] Denna rättsliga vägledning vänder sig till samtliga kompetenser som arbetar med DOS-lagen med syftet att öka förståelsen för DOS-lagen och dess tillämpningsområde.

Tillsynsarbete och övervakning

DIGG granskar digital offentlig service som tillhandahålls av en offentlig aktör för att se om den lever upp till de krav som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Tillsynsarbetet och övervakning

Stöd och främjande

DIGG ska, främst och vid sidan om tillsynsuppdraget, agera som stödjande myndighet beträffande DOS-lagen.

Stödjande myndighet

Bedömningar och ställningstaganden

Löpande i den rättsliga vägledningen framkommer aktuella bedömningar och ställningstaganden som DIGG genomfört inom ramen för sin stödjande- och tillsynsverksamhet.

Innehållet i den rättsliga vägledningen har bearbetats och tagits fram efter dialoger med specialist, handläggare, tillsynsansvarig, jurist och kundtjänsthandläggare på DIGG.

Källhänvisningar

[1] Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

[2] Prop. 2017/18:299 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (regeringen.se) Länk till annan webbplats. Sidan 63, där regeringen problematiserade, utifrån prop. 2012/13:20, frågan om att låta samma myndighet bedriva tillsyns- och stödjande verksamhet.

Senast uppdaterad: