Myndigheternas resultat

DIGG följer regelbundet upp de statliga myndigheternas utveckling inom e-handel. Här hittar du resultatet från vår senaste undersökning.

Undersökningen avser helåret 2020 och enkäten skickades till 160 myndigheter med en svarsfrekvens på 95 procent.

Den data som hämtas in från myndigheterna är följande:

 • Antal leverantörsfakturor
 • Antal elektroniska leverantörsfakturor (e-fakturor)
 • Antal matchade leverantörsfakturor
 • Antal elektroniska order (e-order)

Inhämtade data tillgängliggörs på dataportalen.se tillsammans med de uträknade nyckeltalen samt uppgifter om respondenternas årsarbetskrafter (ÅA) och organisationsnummer som årligen inhämtats från Ekonomistyrningsverket.

Nyckeltalen som redovisas i tabellen nedan har räknats ut av DIGG utifrån den data som inhämtats.

Förklaringar av tabellen

Tabellen nedan går att sortera i stigande eller fallande sortering genom att klicka på respektive kolumnrubrik.

Andel e-faktura: Nyckeltalet beräknas av DIGG utifrån de uppgifter som myndigheten lämnat i enkäten. Definition av leverantörsfaktura och e-faktura samt formel för beräkning finns under Vanliga frågor och svar.

Andel matchade fakturor: Nyckeltalet beräknas av DIGG utifrån de uppgifter som myndigheten lämnat i enkäten. Definition av matchning samt formel för beräkning finns under Vanliga frågor och svar.

Antal e-ordrar per 100 ÅA: DIGG räknar om inrapporterat antal e-ordrar till e-ordrar per 100 årsarbetskrafter (ÅA). På så sätt kan vi jämföra olika myndigheter med varandra. Antalet ÅA inhämtas från Ekonomistyrningsverket. Definition av e-order samt formel för beräkning finns under Vanliga frågor och svar.

Grön: de respondenter som har högst värden per nyckeltal markeras gröna i tabellen, motsvarar 25 % av totala antalet respondenter.

Gul: de respondenter som ligger i mellanskiktet per nyckeltal markeras gula i tabellen, motsvarar 50 % av totala antalet respondenter.

Röd: de respondenter som har lägsta värdet per nyckeltal markeras röda i tabellen, motsvarar 25 % av totala antalet respondenter.

Grå N/A: myndigheter som fått enkäten men ej besvarat hela eller delar av enkäten.

Myndigheternas resultat 2020

Myndighet

Andel e-faktura

Andel matchade fakturor

Antal e-order/100 ÅA

Affärsverket svenska kraftnät

81 %

57 %

1829

Arbetsförmedlingen

98 %

94 %

3505

Arbetsgivarverket

76 %

1 %

7

Arbetsmiljöverket

79 %

16 %

303

Blekinge Tekniska Högskola

90 %

64 %

776

Bolagsverket

89 %

72 %

186

Boverket

N/A

N/A

N/A

Brottsförebyggande rådet

96 %

8 %

31

Brottsoffermyndigheten

64 %

0 %

0

Centrala studiestödsnämnden

70 %

 46 %

63

Diskrimineringsombudsmannen

83 %

5 %

0

Domstolsverket

90 %

8 %

97

E-hälsomyndigheten

58 %

0 %

0

Ekobrottsmyndigheten

87 %

2 %

65

Ekonomistyrningsverket

90 %

51 %

223

Elsäkerhetsverket

45 %

0 %

0

Energimarknadsinspektionen

69 %

1 %

18

Exportkreditnämnden

84 %

42 %

7

Finansinspektionen

77 %

0 %

2

Folke Bernadotteakademin

70 %

0 %

0

Folkhälsomyndigheten

87 %

13 %

204

Fortifikationsverket

76 %

57 %

2926

Försvarshögskolan

84 %

70 %

545

Försäkringskassan

84 %

59 %

141

Gymnastik- och idrottshögskolan

36 %

0 %

29

Göteborgs universitet

88 %

24 %

373

Havs- och vattenmyndigheten

85 %

0 %

0

Högskolan Dalarna

82 %

48 %

88

Högskolan i Borås

68 %

0 %

7

Högskolan i Gävle

92 %

1 %

273

Högskolan i Halmstad

92 %

31 %

153

Högskolan i Skövde

92 %

33 %

100

Högskolan Kristianstad

90 %

28 %

26

Högskolan Väst

82 %

28 %

244

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

88 %

2 %

18

Inspektionen för vård och omsorg

83 %

6 %

46

Institutet för rymdfysik

100 %

0 %

0

Institutet för språk och folkminnen

40 %

8 %

68

Integritetsskyddsmyndigheten

73 %

0 %

0 %

Jämställdhetsmyndigheten

74 %

2 %

45

Kammarkollegiet

80 %

44 %

3

Karlstads universitet

79 %

9 %

46

Karolinska Institutet

76 %

6 %

76

Kemikalieinspektionen

67 %

2 %

20

Kommerskollegium

83 %

29 %

107

Konkurrensverket

77 %

12 %

85

Konstfack

55 %

2 %

51

Konsumentverket

82 %

11 %

39

Kriminalvården

N/A

N/A

N/A

Kronofogdemyndigheten

81 %

15 %

269

Kungliga biblioteket

73 %

0 %

105

Kungliga Konsthögskolan

83 %

0 %

0

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

48 %

0 %

0

Kungliga Tekniska högskolan

71 %

0 %

268

Kungliga hov- och slottsstaten

N/A

N/A

N/A

Kustbevakningen

86 %

30 %

677

Lantmäteriet

76 %

12 %

351

Linköpings universitet

74 %

28 %

490

Linnéuniversitetet

70 %

9 %

104

Livsmedelsverket

86 %

54 %

105

Luftfartsverket

78 %

0 %

32

Luleå tekniska universitet

88 %

44 %

38

Lunds universitet

81 %

27 %

361

Läkemedelsverket

86 %

25 %

76

Länsstyrelsen i Blekinge län

67 %

1 %

14

Länsstyrelsen i Dalarnas län

71 %

10 %

183

Länsstyrelsen i Gotlands län

49 %

1 %

17

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

70 %

2 %

36

Länsstyrelsen i Hallands län

N/A

N/A

N/A

Länsstyrelsen i Jämtlands län

77 %

29 %

136

Länsstyrelsen i Jönköpings Län

79 %

4 %

27

Länsstyrelsen i Kalmar län

52 %

1 %

32

Länsstyrelsen i Kronobergs län

74 %

2 %

24

Länsstyrelsen i Norrbottens län

N/A

N/A

N/A

Länsstyrelsen i Skåne län

83 %

12 %

64

Länsstyrelsen i Stockholms län

75 %

25 %

340

Länsstyrelsen i Södermanlands Län

41 %

2 %

48

Länsstyrelsen i Uppsala län

83 %

25 %

325

Länsstyrelsen i Värmlands län

76 %

3 %

45

Länsstyrelsen i Västerbottens län

77 %

9 %

194

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

77 %

22 %

116

Länsstyrelsen i Västmanlands län

84 %

16 %

207

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

91 %

59 %

363

Länsstyrelsen i Örebro län

80 %

8 %

162

Länsstyrelsen i Östergötlands län

71 %

5 %

23

Malmö universitet

84 %

32 %

157

Migrationsverket

78 %

40 %

258

Mittuniversitetet

65 %

0 %

54

Moderna museet

60 %

0 %

7

Myndigheten för digital förvaltning

88 %

4 %

79

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

N/A

N/A

N/A

Myndigheten för tillgängliga medier

77 %

24 %

1546

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

77 %

34 %

14

Myndigheten för yrkeshögskolan

88 %

36 %

16

Mälardalens Högskola

86 %

8 %

82

Nationalmuseum

55 %

0 %

0

Naturhistoriska riksmuseet

53 %

1 %

15

Naturvårdsverket

76 %

1 %

4

Patent- och registreringsverket

83 %

15 %

118

Pensionsmyndigheten

86 %

10 %

106

Polismyndigheten

77 %

17 %

219

Post- och telestyrelsen

83 %

32 %

8

Riksantikvarieämbetet

76 %

6 %

84

Riksarkivet

52 %

0 %

5

Riksgäldskontoret

73 %

45 %

0

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

92 %

7 %

0

Rättsmedicinalverket

77 %

28 %

486

Sameskolstyrelsen

49 %

0 %

4

Sametinget

63 %

0 %

14

Sjöfartsverket

76 %

N/A

116

Skatteverket

90 %

40 %

273

Skogsstyrelsen

87 %

61 %

390

Socialstyrelsen

82 %

9 %

85

Specialpedagogiska skolmyndigheten

86 %

16 %

263

Spelinspektionen

59 %

0 %

0

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

67 %

0 %

0

Statens energimyndighet

87 %

65 %

113

Statens fastighetsverk

84 %

55 %

3913

Statens försvarshistoriska museer

51 %

0 %

240

Statens geotekniska institut

21 %

0 %

0

Statens historiska museer

50 %

1 %

35

Statens institutionsstyrelse

83%

27 %

609

Statens jordbruksverk

85 %

7 %

9

Statens kulturråd

86 %

0 %

3

Statens maritima och transporthistoriska museer

54 %

0 %

0

Statens museer för världskultur

76 %

7 %

32

Statens musikverk

67 %

5 %

18

Statens servicecenter

84 %

30 %

196

Statens skolinspektion

91 %

8 %

38

Statens Skolverk

94 %

71 %

271

Statens tjänstepensionsverk

90 %

31 %

85

Statens veterinärmedicinska anstalt

75 %

35 %

818

Statens väg- och transportforskningsinstitut

56%

0 %

0

Statistiska centralbyrån

93 %

59 %

207

Statskontoret

83 %

0 %

0

Stockholms konstnärliga högskola

53%

0 %

0

Stockholms universitet

72 %

14 %

128

Strålsäkerhetsmyndigheten

68 %

8 %

197

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

83%

0 %

17

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

92 %

32 %

16

Svenska institutet

N/A

N/A

N/A

Sveriges geologiska undersökning

71 %

0 %

20

Sveriges Lantbruksuniversitet

74 %

20 %

511

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

81 %

63 %

173

Södertörns högskola

92 %

50 %

384

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

72 %

2 %

5

Tillväxtverket

96 %

6 %

0

Totalförsvarets Plikt- och prövningsverk

92 %

12 %

91

Trafikverket

90 %

29 %

283

Transportstyrelsen

96 %

3 %

22

Tullverket

86 %

52 %

110

Umeå universitet

70 %

7 %

85

Universitets- och högskolerådet

N/A

N/A

N/A

Universitetskanslersämbetet

77 %

2 %

24

Upphandlingsmyndigheten

92 %

57 %

577

Uppsala universitet

68 %

0 %

305

Verket för innovationssystem

74 %

2 %

29

Vetenskapsrådet

66 %

0 %

103

Åklagarmyndigheten

95 %

59 %

79

Örebro universitet

87 %

25 %

38

Uppdaterad 23 september 2021

Datauttag till enkät

Här beskrivs hur information till enkäten tas fram från CGI:s e-handelstjänst, från Vismas e-handelstjänst och från den uppsättning av Vismas e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal elektroniska ordrar:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – flik ESV. Dubbelklicka på rapporten Inköpsorder per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på inköpsorderns registreringsdatum i Raindance, det vill säga datum då beställningen blev attesterad och signerad och ordern skapades. Orderbelopp, Antal order och Antal konteringsrader per månad visas direkt i rapporten.
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Ordertyp och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per ordertyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal elektroniska ordrar:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Orderhuvud samt kolumnerna Ordernummer och Skapat datum.
 3. På raden Skapat datum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. Tryck "Skapa rapport" och ladda sedan hem den från fliken "Rapportlista".
 5. Använd Excel för att summera antalet.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”DIGG Antal order”.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal e-fakturor från leverantörer:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – flik ESV. Dubbelklicka på rapporten E-faktura per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på fakturans registreringsdatum i Raindance. Fakturorna antas vara elektroniska när de saknar skanningnummer (SKNR). Alternativt kan de specifika fakturatyperna för elektroniska fakturor anges i fältet Fakt.typ (ex EF,EU,EO).
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Fakt.typ och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per fakturatyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal e-fakturor från leverantörer:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Fakturahuvud samt kolumnerna Fakturanummer, Bokföringsdatum, Flöde och Importtyp.
 3. På raden Bokföringsdatum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. På raden Importtyp, skriv in i fältet för filter: WEB-EDI;CONNECT;STDChannel.
 5. Sortera på Importtyp och skapa rapporten.
 6. Ladda hem rapporten från fliken "Rapportlista" och använd Excel för att beräkna antalet.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”DIGG Antal e-fakturor från leverantörer”.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal matchade leverantörsfakturor:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – Flik ESV Dubbelklicka på rapporten Matchade fakturor per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på fakturans registreringsdatum i Raindance. Fakturabelopp och Antal fakturor per månad visas direkt i rapporten.
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Fakturatyp och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per fakturatyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal matchade leverantörsfakturor:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Fakturahuvud samt kolumnerna Fakturanummer, Bokföringsdatum, Flöde och Importtyp.
 3. På raden Bokföringsdatum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. Välj "Flöde" under menyn "Välj sortering".
 5. Skapa rapporten och ladda hem den från fliken "Rapportlista".
 6. Använd Excel för att beräkna antalet enligt nedan: - Fakturor som har flödestypen ORDER_MATCH. ORDER_MATCH = Fakturor som hittat en tillhörande order. - Fakturor som har flödestypen SUBSCR_OL. SUBSCR_OL = Fakturor som hittat ett tillhörande abonnemang.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”DIGG Antal matchade leverantörsfakturor”.

Frågor och svar

En elektronisk order (e-order) skapas när en beställning har godkänts i ett e-handelssystem. Tänk på att beställningar också kan attesteras i till exempel ett personalsystem.

E-order kan skickas elektroniskt till varu- och tjänsteleverantörer men de kan också kommuniceras på andra sätt. En beställning i e-handelssystemet kan ibland omfatta varor och tjänster från flera olika leverantörer, men e-handelssystemet skapar en separat order till varje leverantör.

Nej. Ett av syftena med statens införande av e-beställningar är att förbättra möjligheten till styrning genom att inköp ska vara godkända av ansvarig chef, budgetansvarig eller motsvarande innan de kommuniceras till leverantören.

Elektroniska fakturor (e-fakturor) är fakturor som både skickas och tas emot i elektronisk form. Fakturor som registreras manuellt av leverantören i ett webbgränssnitt (leverantörsportal) räknas också som e-fakturor.

Fakturor i PDF-format och pappersfakturor som skannas räknas inte som e-fakturor.

Leverantörsfakturor är samtliga fakturor som tas emot från varu- och tjänsteleverantörer.

Leverantörsfakturor inkluderar inte utlägg/kvitton, vissa avgifter, bidrag, stipendier, skatter, återbetalningar eller vidarefaktureringar. Dessa ska exkluderas från angivna antal leverantörsfakturor.

Matchning innebär att leverantörsfakturor automatiskt knyts till en order eller ett abonnemang eller motsvarande i e-handelssystemet. Även leverantörsfakturor där det funnits avvikelser som krävt manuell hantering räknas som en matchad faktura.

Formel för beräkning: Antal e-fakturor från leverantörer / Antal leverantörsfakturor = Andel e-faktura.

Formel för beräkning: Antal matchade leverantörsfakturor / Antal leverantörsfakturor = Andel matchade fakturor.

Formel för beräkning: Antal e-order / Antal registrerade ÅA * 100 = Antal e-order per 100 ÅA

Antalet ÅA inhämtas från Ekonomistyrningsverket.

Senast uppdaterad: