Bilaga 3: Definitioner

Gäller från 16 januari 2023.

Begrepp som förekommer i de Allmänna villkoren, avseende reglering av behandling av personuppgifter, har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning och kompletterande dataskyddsbestämmelser.

 1. Anslutningsavtal: Ett avtal om anslutning av en Brevlådeoperatör eller Avsändande myndighet till Infrastrukturen.
 2. API-specifikationen: Den specifikation över tekniska gränssnitt som tillhandahålls av Infrastrukturansvarig, och publiceras på Diggs webbplats.
 3. Avisering: En avisering till av Mottagaren angivna kontaktuppgifter om att ett nytt Meddelande finns att läsa i Brevlådan.
 4. Avsändande myndighet: Part som har anslutit till Infrastrukturen för att sända Meddelanden.
 5. Brevlåda: Den tjänst som en Brevlådeoperatör tillhandahåller åt en Brevlådeinnehavare för att tillgängliggöra Meddelanden från Avsändande myndigheter och administrera inställningar.
 6. Brevlådeanvändare: Den som har rätt att använda en Brevlåda.
 7. Brevlådeinnehavare: Den fysiska eller juridiska person som är registrerad i Förmedlingsadressregistret som Mottagare av elektroniska försändelser och har en Brevlåda hos en Brevlådeoperatör som är ansluten till Infrastrukturen.
 8. Brevlådeoperatör: Part som har anslutit till Infrastrukturen i syfte att tillhandahålla postbefordringstjänster och Brevlådor.
 9. Förmedlingsadressregistret (FaR): Det register som Digg tillhandahåller över Avsändande myndigheter, Brevlådeoperatörer och Mottagare som är anslutna till Infrastrukturen Mina meddelanden.
 10. Informationsklassificering: Den bedömning av skyddsbehovet för informationen i ett Meddelande som ska utföras enligt de Allmänna villkoren och Bilaga 2: Skyddsklasser.
 11. Infrastrukturen: De tjänster som Infrastrukturansvarig ska tillhandahålla enligt Tjänstespecifikationen som finns på Diggs webbplats.
 12. Infrastrukturansvarig: Den myndighet (Digg) som har ett övergripande ansvar för Infrastrukturen Mina Meddelanden och för att tillhandahålla uppgifter ur Förmedlingsadressregistret (FaR) till anslutna Avsändande myndigheter och Brevlådeoperatörer.
 13. Inställningar: Den funktionalitet i Brevlådan som gör att Brevlådeinnehavaren kan administrera sin Brevlåda, såsom att ange hur ofta aviseringar ska skickas, vem som ska få tillgång till Brevlådan och att avsluta Brevlådan. Även administration av mottagningsregler i FaR sker i Brevlådans inställningar.
 14. Kontaktuppgifter: Den eller de e-postadresser och mobiltelefonnummer som Brevlådeinnehavaren har angett för att kunna ta emot Aviseringar och Meddelanden av skyddsklass 1.
 15. Meddelande: Ett elektroniskt Meddelande som sänds till en Brevlåda med stöd av Infrastrukturen. Meddelandet kan innehålla text, bilaga, etc. i enlighet med API-specifikationen som publiceras på Diggs webbplats. Innehållet i Meddelandet bestäms av Avsändande myndighet och ett Meddelande kan därför innehålla en eller flera av de kategorier av personuppgifter som den Avsändande myndigheten behandlar i sin verksamhet.
 16. Mina meddelanden: Namnet på den myndighetsgemensamma Infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda som Digg ansvarar för.
 17. Mottagare: Den fysiska eller juridiska person som är registrerad i Förmedlingsadressregistret som Mottagare av elektroniska försändelser.
 18. Mottagningsregler: Möjlighet för Brevlådeinnehavare att avstå från Meddelanden i elektronisk form från en eller flera Avsändande myndigheter. Mottagningsreglerna lagras i FaR, men administreras i Brevlådans inställningar.
 19. Part: Var och en av Infrastrukturansvarig, Brevlådeoperatörerna och de Avsändande myndigheterna,
 20. Personuppgiftsincident: En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.
 21. Skyddsklass: De tre skyddsnivåer som definieras i Bilaga 2: Skyddsklasser.
 22. Tillitsnivå 2: Tillitsnivå 2 enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation eller annan legitimeringslösning som av Infrastrukturansvarig har bedömts uppfylla motsvarande krav.
 23. Tillitsnivå 3: Tillitsnivå 3 enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation eller annan legitimeringslösning som av Infrastrukturansvarig har bedömts uppfylla motsvarande krav.
 24. Tjänstespecifikationen: Beskrivning av de tjänster som ska respektive får tillhandahållas och utnyttjas av de Parter som är anslutna till Infrastrukturen. Publiceras på Diggs webbplats.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: