Värdeskapande byggblock

Ett byggblock är ett samlingsnamn för ett antal ”delar” som kan vara tekniska förmågor, tjänster, standardiserade modeller, ramverk och mönster. Dessa ska lösa gemensamma infrastrukturella utmaningar inom ett fokusområde. Här kan du läsa mer om de byggblock som ingår i den digitala infrastrukturen.

Byggblock ska gå att använda av många för att stödja digital utveckling, såsom att bygga digitala tjänster mot slutanvändare eller utbyta information med en annan aktör. Byggblock kan ha mycket skilda syften, karaktärer och egenskaper och är därför uppdelade i fyra olika huvudkategorier; digitala tjänster, informationsutbyte, informationshantering samt tillit och säkerhet.

 

Visualisering av infrastrukturens fyra kategorier av byggblock. Beskrivs i text under bilden.

Digitala tjänster

Byggblock som omfattar tjänster, modeller, standarder och ramverk för att främja en effektivare utveckling av användarnära kundmöten. I denna kategori ingår:

 • Digital post
 • Min profil
 • Mina ombud
 • Mina ärenden

Informationsutbyte

Byggblock som innehåller standardiserade mönster eller gemensamma infrastrukturtjänster för enkel digital åtkomst till, och utbyte av, information. I denna kategori ingår:

 • Adressregister
 • API-hantering

Informationshantering

Byggblock som möjliggör indexering samt standardiserad maskinläsbar tolkning av egenskaper hos information och informationstjänster. I denna kategori ingår:

 • Indexering
 • Metadatahantering

Tillit och säkerhet

Byggblock som möjliggör standardiserade digitala funktioner för informationsutbyte som bidrar till att möta behoven av säkerhet. I denna kategori ingår:

 • Auktorisation
 • Identitet
 • Spårbarhet
 • Tillgänglighet
 • Tillitsramverk

Dokument och länkar

Här kan du ta del av underlaget som togs fram i samband med regeringsuppdraget där grundförslagen till de olika byggblocken togs fram.

EU-flagga text: Finansieras av Europeiska Unionen nextgenerationeu.

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av Covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU. Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se) Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad: