Resultat av ingående övervakning

Under en tillsynsperiod granskar DIGG webbtillgängligheten på ett antal offentliga aktörers webbplatser. Under perioden 2020-2021 granskar DIGG 24 webbplatser ingående. Här hittar du resultatet från den ingående övervakningen.

Granskade webbplatser 2020-2021

Tabellen nedan visar resultat av ingående övervakning av webbtillgänglighet på offentliga aktörers webbplatser. Allteftersom vi granskar och omgranskar lägger vi till resultat i tabellen.


Webbplats

Granskning

Omgranskning

1177.se

75

19

arbetsformedlingen.se

109

10

csn.se

81

35

folkhalsomyndigheten.se

84

8

forsakringskassan.se

42

27

krisinformation.se

41

9

lansstyrelsen.se/gotland

129

25

migrationsverket.se

87

16

ockelbo.se

118

38

pajalabostader.se

146

146

regionuppsala.se

59

24

skanetrafiken.se

148


sl.se

74

27

spsm.se

87

32

.stockholm

55

16

svenskaspel.se

100

43

studera.nu

45

7

transportstyrelsen.se

126

66

vasttrafik.se

82

10

Uppdaterad: 5 juli 2022.

Ju fler brister desto högre resultatsiffra

Upptäcker vi tillgänglighetsbrister när vi granskar en webbplats markerar vi dessa i ett granskningsprotokoll. Ju fler brister desto högre resultatsiffra.

Förklaring av resultat och tabell

Resultat presenteras i tre nivåer:

 • 0-9 (grön): webbplatsen har bra tillgänglighet.
 • 10-79 (gul): webbplatsen är svår att använda för många personer.
 • ≥80 (röd): webbplatsen är mycket svår eller omöjlig att använda för många personer.

Förklaring av tabell:

 • Webbplats: I denna kolumn finns information om webbplatsens namn.
 • Granskning: I kolumnen finns resultatsiffran från den första granskningen av webbplatsen
 • Omgranskning: I kolumnen finns resultatsiffran från eventuell omgranskning. I de fall tabellcellen är tom har DIGG inte genomfört någon omgranskning.

Vanliga brister på granskade webbplatser

För de webbplatser som inte klarat kraven på tillgänglighet är det oftast några brister som är återkommande. Här har vi listat de sex vanligaste bristerna.

Fel på HTML-kod

Det gör att skärmläsare, ett verktyg som läser upp vad som står, inte kan tolka sidan och tappar bort sig.

Se till att koden validerar (webbriktlinjer.se) Länk till annan webbplats.

Otydligt vad som är vad

Vad är huvudrubrik eller vad är underrubrik? Är det text, en punktlista eller en tabell? Märk upp texten så att en skärmläsare kan läsa så det blir begripligt.

Ange i kod vad sidans olika delar har för roll (webbriktlinjer.se) Länk till annan webbplats.

Vad är i fokus?

Om man använder tangentbordet för att navigera på en sida så behöver det vara tydligt vad som är i fokus. Annars vet man inte vad som händer när man trycker enter.

Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (webbriktlinjer.se) Länk till annan webbplats.

Vilket språk är det?

Låneord är vanliga och om man inte anger vilket språk ordet kommer ifrån kommer en skärmläsare uttala ordet fel.

Ange språkförändringar i koden (webbriktlinjer.se) Länk till annan webbplats.

Dålig kontrast

Om det är dålig kontrast mellan till exempel textfärg och bakgrund så syns det inte så bra vad det står om man har synnedsättning eller nedsatt färgseende.

Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund (webbriktlinjer.se) Länk till annan webbplats.

Alt-texter saknas

Om bilden inte bara är dekorativ utan innehåller information så behöver bilden en alt-text. Den som inte kan se bilden får då den uppläst.

Beskriv med text allt innehåll som inte är text (webbriktlinjer.se) Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar

Hittills har DIGG granskat följande offentliga aktörer och deras webbplatser:

 • 1177 Vårdguiden (1177.se), granskad januari 2021 och omgranskad juni 2021.
 • Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se), granskad april 2021 och omgranskad mars 2022.
 • Centrala studiestödsnämnden (csn.se), granskad augusti 2021.
 • Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se), granskad november 2020 och omgranskad maj 2021.
 • Försäkringskassan (forsakringskassan.se), granskad oktober 2020 och omgranskad mars 2022.
 • Länsstyrelsen Gotlands län (lansstyrelsen.se/gotland), granskad mars 2021 och omgranskad juni 2021.
 • Migrationsverket (migrationsverket.se), granskad augusti 2021 och omgranskad december 2021.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (krisinformation.se), granskad mars 2021 och omgranskad maj 2021.
 • Ockelbo kommun (ockelbo.se), granskad april 2021 och omgranskad oktober 2021.
 • Pajalabostäder AB (pajalabostader.se), granskad september 2020 och omgranskad februari 2021.
 • Region Uppsala (regionuppsala.se), granskad oktober 2020 och omgranskad februari 2021.
 • Skånetrafiken (skanetrafiken.se), granskad april 2021.
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm.se), granskad april 2021, omgranskad september 2021.
 • Storstockholms lokaltrafik (sl.se), granskad augusti 2021.
 • Stockholms Stad (.stockholm), granskad januari 2021 och omgranskad oktober 2021.
 • Svenska Spel AB (svenskaspel.se), granskad februari 2021 och omgranskad augusti 2021.
 • Universitets- och högskolerådet (studera.nu), granskad mars 2021, omgranskad september 2021.
 • Transportstyrelsen (transportstyrelsen.se), granskad augusti 2021 och omgranskad mars 2022.
 • Västtrafik AB (vasttrafik.se), granskad mars 2021 och omgranskad november 2021.

Ingående övervakning innebär manuell granskning. När DIGG granskar tillgängligheten på en offentlig aktörs webbplats granskar vi inte alla webbsidor på hela webbplatsen. Utifrån kriterier som finns angivna i webbtillgänglighetsdirektivet väljer vi ut ett antal webbsidor som representerar olika typer av funktionalitet på webbplatsen. Bland annat ingår startsida, tillgänglighetsredogörelse, kontaktinformation, sökfunktion och olika typer av innehållssidor där det finns exempelvis formulär eller tabeller. Vi granskar också ett urval av de dokument som finns publicerade på webbplatsen. Sättet vi granskar på följer den europeiska standarden EN 301 549 V2.1.2, som i sin tur bygger på de internationella riktlinjerna WCAG 2.1.

De brister vi upptäcker markerar vi i ett granskningsprotokoll. Detta protokoll skickar vi till den offentliga aktör vars webbplats blivit granskad, när granskningen är genomförd.

Om vi genom vår övervakning konstaterar att digital service från en offentlig aktör inte uppfyller lagens krav kommer vi att kontakta aktören och påpeka bristen. Förhoppningsvis kan vi genom dialog med aktören se till att bristen åtgärdas så att den digitala servicen blir tillgänglig.

Om aktören inte åtgärdar en sådan brist inom rimlig tid kan vi förelägga om att vidta åtgärder. Vid behov kan vi förelägga igen, och har då även möjlighet att koppla ett vite till föreläggandet.

Resultatsiffran beräknas med en formel som tar hänsyn både till hur många tillgänglighetsbrister det finns och hur allvarliga bristerna är. Hur allvarlig en brist är beror bland annat på hur många användningssituationer den påverkar, och hur mycket. En användningssituation kan jämföras med en funktionsnedsättning, till exempel ”utan synförmåga” eller ”nedsatt finmotorik”.

Användningssituationerna finns angivna specificeras i EN 301 549 där de kallas functional performance statements och är följande:

 • Utan syn
 • Nedsatt syn
 • Utan färgseende
 • Utan hörsel
 • Nedsatt hörsel
 • Utan talförmåga
 • Nedsatt motorik
 • Nedsatt rörlighet
 • Känslighet för flimmer
 • Nedsatt kognition

Resultatsiffran baseras på tillgänglighetsbrister som finns på granskade webbsidor. Resultaten från granskade dokument ingår inte.

DIGG granskar en webbplats och baserat på antalet tillgänglighetsbrister får webbplatsen en resultatsiffra. Denna resultatsiffra finns med i det granskningsprotokoll som den offentliga aktören får av oss. Granskningsprotokollet innehåller information om vilka tillgänglighetsbrister som vi upptäckt på webbplatsen.

När en offentlig aktör fått ett granskningsprotokoll från oss har aktören en tid på sig att rätta tillgänglighetsbristerna. Därefter gör DIGG en omgranskning för att kontrollera att bristerna blivit rättade. Webbplatsen får då en ny resultatsiffra.

DIGG omgranskar en webbplats efter att den offentliga aktören meddelat oss att de rättat tillgänglighetsbristerna som vi påpekade vid den första granskningen.

DIGG omgranskar en webbplats först efter det att aktören fått tid på sig att rätta tillgänglighetsbristerna på webbplatsen. Om en webbplats ännu inte är omgranskad kan det bero på att aktören fortfarande arbetar med att åtgärda bristerna.

Senast uppdaterad: