6 Rättslig analys

Gällande adressregister finns en del juridiska utmaningar som är generella och vars lösning kan bidra till andra i andra lösningar.

Det krävs en fördjupad utredning gällande ansvarsfrågan för innehållet i adressregistret. Ett exempel är att ansvarsfrågan behöver tydliggöras. Vem eller vilka har ansvaret om en adress är felaktig och information har spridits sig till obehörig aktör/person. Ett annat exempel är även ansvarsfrågan om viktig information inte kommer fram i tid, och det blir en informationsförlust som kan ge stora konsekvenser inom samhällsviktiga funktioner.

En ytterligare juridisk utmaning som byggblocket utifrån analysfasen har identifierat är hantering av rätt att företräda en offentlig organisation., dvs vem har rätten att företräda en offentlig organisation. En relevant följdfråga inom detta ämne är rätt att ändra adresser för samhällsviktiga funktioner och eller personer? Detta är utmanande för intressenter och användare av adressregister, dock ännu mer aktuellt gällande kommuner då dom inte har en organisationsföreträdare i ett offentligt företagsregister.

En särskild frågeställning och rättslig utmaning inom ämnet gällande rätt att företräda och hantera uppgifter i ett adressregister, att det krävs ett tydliggörande hur hantering av adressinformation till privata utförare av offentlig verksamhet, ska administreras. Samt en tydlighet rent juridisk hur en offentlig organisation kan/får/bör lagra information om en annan aktörs medarbetar och funktioner.

Ytterligare juridiska problemställningar, är hur ett potentiellt tekniskt system förhåller sig till dataskyddsförordningens krav. För att få behandla personuppgifter krävs enligt dataskyddsförordningen en rättslig grund för hantering av personuppgifter. Detta behöver tas i beaktande vid utveckling av adressregister.

Trots att det nämnts juridiska problemställningar kopplat till byggblocket, är det återigen viktigt att betona att adressregister kommer verka i ett eller olika sammanhang, då det är ett förutsättningsskapande byggblock. Adressregistret, även nämnt i avsnitt gällande beroenden och synergier, har identifierats av flertal byggblock och andra regeringsuppdrag. Utifrån vilket sammanhang har Adressregister ytterligare behov av rättslig analys för att se hur respektive initiativ bedömer rättsliga utmaningar och analyser gällande adressregistrets användning. Exempelvis om adressregistret ska tillämpas inom SDG:s behov gällande adresseringskomponenter, behöver adressregister rättsligt utredas utifrån ett EU perspektiv.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: