5 Samhällsekonomiska nyttor

Adressregister skapar främst sina nyttor genom att göra digitala informationsdelningstjänster säkrare. Adressregistret är klassificerad som en förutsättning för andra komponenter och tjänster med fokus på meddelandehantering och informationsdelning. Därför att det viktigt att sätta adressregister i ett sammanhang för att sedan se vilka nyttor byggblocket kan ge. Ett enhetligt och säkert informationsdelningssystem med ett samordnat adressregister har många potentiella nyttor.

Uppskattningen är att en stor del av dessa nyttor tillfaller offentlig sektor då det är för dessa aktörer som byggblocket är tänkt att skapa nyttor. Men genom att offentlig sektor blir effektivare i sin hantering av information skapas även nyttor för medborgare och företag. Dessa nyttor skapas genom att byggblocket effektiviserar ärenden mellan medborgare och företag och offentlig sektor. Nedan beskriv identifierade nyttor i respektive avsnitt.

Ökad trygghet med begränsad spridning

Ett samordnat adressregister ökar säkerheten i informationsdelningen inom offentlig sektor. Att all kontaktinformation till offentliga aktörer finns samlat via ett register minskar risken att information sprids till en obehörig aktör. Det blir även lättare för en avsändare att verifiera att de har korrekta kontaktuppgifter till mottagande part. Detta leder till ökade nyttor för medborgare och företag som känner sig tryggare med att information om dem hanteras på ett säkert och korrekt sätt inom offentlig sektor. Det innebär även ökad trygghet för offentliga aktörer att de kan dela information med varandra på ett säkert sätt.

Ökade möjligheter med verifierad avsändare

Ett samordnat adressregister ökar möjligheterna att upptäcka fel, fusk eller försök till bedrägerier. Ett adressregister gör det enklare för en mottagare av ett meddelande att verifiera vem avsändaren är. Detta ökar chansen att upptäcka försök till bedrägerier där exempelvis en extern aktör utger sig för att representera en myndighet. Nyttor i form av reducerad brottslighet tillfaller samtliga aktörer i samhället.

Ökad informationsdelning mellan offentliga aktörer

Genom att informationsdelning kan genomföras säkrare och effektivare inom offentlig sektor är att nya typer av information börjar delas. Om en offentlig aktör tidigare inte velat skicka information via existerande informationskanaler av säkerhetsskäl leder en säkrare digital kommunikationstjänst till att informationen nu kan delas. Detta skapar nyttor då det innebär effektivare eller bättre arbetsprocesser för offentliga aktörer som får ta del av information de tidigare inte kunde använda. Dessa nyttor tillfaller primärt offentliga aktörer. Det kan även leda till ökade nyttor för medborgare och företag genom att effektivisera och förbättra olika processer inom offentlig sektor.

Minskad arbetsbörda för att dela information

Ett adressregister med kontaktuppgifter till offentliga aktörer förbättrar funktionaliteten i ett digitalt system för informationsdelning. Detta leder till att systemet blir effektivare att använda. Ett effektivare system innebär tids- och kostnadsbesparingar för samtliga användare av systemet då det krävs mindre arbete för att skicka ett meddelande eller dela information.

En möjlig utveckling av byggblocket är att adressregistret skulle utökas till att även innefatta företag och medborgare, till exempel om det genomförs en tillämpning inom SDG. Detta skulle bidra med ett effektivare informationsutbyte mellan samtliga aktörer i samhället. Detta skulle skapa nyttor genom att effektivisera flera typer av informationsutbyte mellan medborgare och företag och offentlig sektor.

Genom att byggblocket utvecklas i enlighet med regler och riktlinjer på EU-nivå möjliggörs på lång sikt ett gemensamt informationsdelningssystem inom EU. Detta skulle kunna leda till ett säkert digitalt informationsutbyte mellan offentliga aktörer inom EU. En sådan utveckling skulle skapa stora nyttor genom effektivare kommunikation och informationsdelning mellan medlemsländerna.

Sammanfattningsvis gällande nyttor är att information som kan delas digital mellan offentliga aktörer på ett säkert sätt skapar nyttor genom att:

  1. Tryggheten ökar hos så väl offentliga aktörer som medborgare och företag i att delning av information sker på ett korrekt sätt.
  2. Försök till fusk och kriminell verksamhet kan lättare uppmärksammas då avvikande meddelanden eller förfalskning av information blir enklare att upptäcka.
  3. Nya typer av information börjar delas mellan offentliga aktörer.

Adressregister skapar nyttor till följd av tids-och kostnadsbesparingar. Nyttorna skapas genom:

  1. Effektivare hantering och delning av information inom offentlig sektor.
  2. Minskade portokostnader för offentlig sektor till följd av ökad digital kommunikation.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: