1 Bakgrund och syfte

Ena, tidigare kallat FDII, har syftet att i samverka arbete genom att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Detta för att information ska kunna bytas ut på ett säkert och effektivt sätt. Ett flertal byggblock identifierades för att uppnå denna typ av förvaltningsgemensamma digital infrastruktur. Ett byggblock ska kunna användas av olika aktörer i samhället för att stödja digital utveckling, såsom att bygga digitala tjänster mot slutanvändare eller utbyta information med en annan aktör.

Av de fjorton identifierade byggblocken, har denna rapport fokus på de byggblock som innefattar Adressregister.

För att kunna genomföra informationsutbyte är det nödvändigt att samtliga parter kan dela information om deras kommunikationsmöjligheter med varandra. Exempel på tydliggörande av kommunikationsmöjligheter är deras konkreta tekniska adressuppgifter, vilka meddelanden de kan bearbeta, meddelande protokoll som de stödjer, med mera. Adressregistret tillhör kategorin Informationsutbyte.

Adressregister tillhör kategorin informationsutbyte

Syftet är att byggblocket Adressregister skulle säkerställa digital kommunikation utifrån digitala adresser så att meddelanden kan nå rätt adress. Den centrala utgångspunkten var att vid informationsutbyte av känslig eller sekretessbelagd information är det viktigt att säkra att ett meddelande hamnar rätt.

Exempelvis adressering till aktörer inom offentlig sektor, organisatoriska funktioner hos offentliga aktörer samt företag och privatpersoner.

Valet att använda byggblocket som innefattade Adressregistret var för att det kunde möta de behov som fanns:

  • Att med säkerhet vara trygg och veta att den avgivna adressen till en person eller funktion i en annan organisation är korrekt.
  • Att minimera administrativa kostnader för hantering av adresshantering.
  • Att minska mängden sektors och aktörsunika IT-lösningar för att istället etablera breda förutsättningskapande infrastrukturlösningar.

Idag saknas en sammanhållen nationell lösning, däremot finns enskilda lösningar för specifika behov. Mycket information som idag skickas mellan olika offentliga aktörer, adresseras till specifika personer, trotts att det saknas säkra och kända funktionsadresser. Detta medför både risker och ineffektivitet hos både avsändare och mottagare av informationen. Risken för avsändaren ligger bland annat i okunskapen om den mottagande personen är tillgänglig (inte sjukfrånvarande, på semester med mera). För den mottagande organisationen blir informationsflöden dolda i olika personliga inkorgar och lösningar. Balansering av arbetets belastning försvåras betydligt. Även för mottagaren är hantering av frånvaro ett utmanande område - att säkerställa att viktig information inte fastnar hos en frånvarande person utan blir synlig och hanterad.

Både SDK och PEPPOL utgår i grunden från produkten eDelivery. Under 2022 har SMP (Service Metadata Publisher) kopplat till eDelivery utvecklats och produktionssatts hos Digg. Detta beskrivs närmare i avsnitt 4.2.1, beroende och synergier.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: