Om SDG-förordningen

SDG-förordningen antogs 2018 och ska leda till en digital ingång för privatpersoner och företagare till Europa, youreurope.eu. För Sveriges del är det främst myndigheter, kommuner och regioner som behöver arbeta för att säkerställa att de, och i förlängningen Sverige, lever upp till kraven. Förordningen ska vara fullt implementerad den 12 december 2023.

Därför behövs en digital ingång till Europa

Utvecklingen av EU:s inre marknad går för långsamt. Den gemensamma digitala ingången ska stimulera den inre marknaden genom att undanröja handelshinder och göra det enklare att bedriva gränsöverskridande verksamhet.

Det ska exempelvis bli lättare för privatpersoner och företag att flytta inom unionen, bedriva handel, etablera sig eller utöka sin verksamhet i en annan medlemsstat. Detta ska uppnås genom att ge privatpersoner och företag tillgång till information online, till förfaranden och till hjälp- och problemlösningstjänster.

Syftet med den digitala ingången är att:

 • minska de administrativa bördorna för privatpersoner och företag,
 • eliminera diskriminering genom att digitala tjänster ska erbjudas EU/EES-medborgare på samma sätt som för medborgare i landet, samt
 • säkerställa att den inre marknaden fungerar i fråga om att tillhandahålla information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster.


Tidplan

Steg 1 – 12 december 2020

Statliga myndigheter

Myndigheter som berörs av SDG-förordningen ska tillhandahålla information samt hjälp- och problemlösningstjänster samt länka dessa till webbplatsen Youreurope.eu. Det omfattar att samla in statistik, ha en Your Europe-logotyp på sina webbsidor samt ge användarna möjligheten till att lämna användaråterkoppling.

Steg 2 – 12 december 2022

Kommuner och regioner

Kommuner och regioner ska tillhandahålla information på lokal nivå samt länka denna till webbplatsen youreurope.eu. Det omfattar att samla in statistik, ha en Your Europe-logotyp på sina webbsidor samt ge användarna möjligheten till att lämna användaråterkoppling.

Steg 3 – 12 december 2023

Digitala förfaranden och bevisutbyte

Digitala tjänster ska inrättas för förfarande som omfattas av bilaga II samt bevisutbyte enligt engångsprincipen ska vara möjligt.

Generella krav enligt SDG-förordningen

SDG-förordningen ställer ett antal krav på de behöriga myndigheterna:

 • Informationen som ska ges uppfyller kvalitetskraven (här ingår även information om befintliga förfaranden)
 • Informationen ska finnas på engelska,
 • En Your Europe-logotyp läggs in på varje berörd sida
 • Användarstatistik samlas in på alla sidor som berörs av förordningen,
 • Möjlighet till användaråterkoppling finns på alla sidor som berörs av förordningen, samt
 • berörda sidor är taggade med metadata och länkar skickade till DIGG.
 • Digitala förfaranden finns tillgängliga för samtliga EU-medborgare inom EU på samma sätt som för svenska medborgare
 • Ett antal tjänster måste tillhandahållas helt digitalt
 • Anslutning till systemet för bevis utbyte inom EU
 • Nationell samordning

Förordningen kan delas upp i följande huvudområden:

Information - Information ska ges via webbplatsen Your Europe både på internationell och nationell nivå, inom vilka områden information ska ges framgår av bilaga I.

Förfaranden - Ett antal tjänster, som i förordningen kallas förfaranden, som ska göras helt digitalt. Vilka tjänster det rörs sig om framgår av bilaga II.

Hjälp- och problemlösningstjänster - Det ska finnas ett antal hjälp- och problemlösningstjänster. Vilka detta är framgår av bilaga III.

Bevisutbyte - Det ska finnas ett system för informationsutbyte, som går ihop med tjänsterna som nämns i bilaga II.

Du kan läsa mer om de olika områdena längre ner på sidan.

Vem berörs av förordningen

SDG-förordningen gäller för behöriga myndigheter. En behörig myndighet är en myndighet i Sverige på statlig, regional eller lokal nivå som har ansvar för information, förfaranden eller för hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av SDG-förordningen. Det innebär att en statlig myndighet, en kommunal nämnd eller en region kan omfattas av kraven i SDG-förordningen.

En lista på behöriga myndigheter finns i förordning (2022:127)

Kommunala myndigheter som anses vara behöriga myndigheter enligt SDG-förordningen ska kunna få ett sådant uppdrag genom föreskrifter.

Det är de behöriga myndigheternas ansvar att säkerställa att information om rättigheter, skyldigheter och regler enligt nationell rätt finns tillgängliga på sina webbplatser.

Information

Webbplatsen YourEurope.eu ska ge tillgång till information om:

 • Information om rättigheter, skyldigheter och regler enligt bilaga I.
 • Information om både digitala och icke digitala förfaranden som omfattas av bilaga I.
 • Information om förfaranden enligt bilaga II.
 • Information om hjälp- och problemlösningstjänster.

Det är upp till EU-kommissionen att se till att information om EU-rätt finns på webbplatsen Youreurope.eu. Gällande nationella regler så är det upp till de behöriga myndigheter i varje land att se till att berörd information tillhandahålls. För svenska lagar och regler är det alltså de svenska behöriga myndigheter som ska se till att information tillhandahålls.

youreurope.eu Länk till annan webbplats.

Information om rättigheter, skyldigheter och regler enligt bilaga I

Bilaga I är uppdelat i ett antal informationsområden, dessa kan huvudsakligen delas upp i information till privatpersoner och information till företag.

Bilaga I

För privatpersoner

För företag

A. Resor inom unionen

J. Starta, driva och avveckla ett företag

B. Arbete och pension inom unionen

K. Personal

C. Fordon i unionen

L. Skatter

D. Bosättning i en annan medlemsstat

M. Varor

E. Utbildning eller praktik i en annan medlemsstat

N. Tjänster

F. Hälso- och sjukvård

O. Finansiera upphandling

G. Gränsöverskridande rättigheter, skyldigheter och regler för medborgare och familjer

P. Offentlig upphandling

H. Konsumenträttigheter

Q. ArbetsmiljöI. Skydd av personuppgifter


Exempel: Ansöka om pension

Exempel på information om rättigheter, skyldigheter och regler enligt bilaga I är information om att ansöka om pension, där den EU-gemensamma informationen anges på webblatsen Your Europe och den nationella lagstiftningen finns hos Pensionsmyndigheten.

Via Your Europe kan en användare söka sig vidare till informationen på Pensionsmyndighetens webbplats.

Ansöka om pension (pensionsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Undvik dubbelinformation

SDG-förordningen tar fasta på att undvika dubbelinformation. Det ska vara enkelt att hitta informationen. För att undvika dubbelinformation behöver viss information endast finnas på webbplatsen Youreurope.eu och behöver inte kompletteras av nationella behöriga myndigheter. Sådana områden finns exempelvis inom

 • A. Resor inom unionen. Regelverket baseras här huvudsakligen på förordningar eller harmoniserade direktiv, vilket innebär att reglerna är i stort sett samma inom hela EU.

Passagerarrättigheter (youreurope.eu) Länk till annan webbplats.

 • A2. rättigheter och skyldigheter för personer som reser med flyg, tåg, fartyg eller buss inom och från unionen, och för resenärer som köper paketresor eller sammanlänkade researrangemang

Resa med funktionsnedsättning (youreurope.eu) Länk till annan webbplats.

Kraven på information

Den information som ska presenteras via webbplatsen youreurope.eu ska uppfylla följande krav:

 • Den är användarvänlig så att användarna lätt kan hitta och förstå informationen och avgöra vilka delar av informationen som är relevanta för deras specifika situation.
 • Den är korrekt och tillräckligt utförlig för att omfatta uppgifter som användarna behöver känna till för att kunna utöva sina rättigheter i full överensstämmelse med gällande regler och skyldigheter.
 • Den innehåller vid behov hänvisningar, länkar till rättsakter, tekniska specifikationer och riktlinjer.
 • Den innehåller namnet på den behöriga myndighet eller enhet som är ansvarig för informationsinnehållet.
 • Den innehåller kontaktuppgifter till alla relevanta hjälp- och problemlösningstjänster, till exempel ett telefonnummer, en e-postadress, ett elektroniskt frågeformulär eller något annat vanligt förekommande elektroniskt kommunikationsmedel som är bäst lämpat för den typ av tjänst som erbjuds och för målgruppen för tjänsten.
 • Den innehåller datumet för den senaste uppdateringen av informationen, i förekommande fall, eller datumet för offentliggörandet av informationen, om informationen inte har uppdaterats.
 • Den är välstrukturerad och presenteras på ett sätt som gör att användarna snabbt kan hitta den information de behöver.
 • Den hålls aktuell.

Metadata

För att länkregistret som är kopplat till webbplatsen youreurope.eu ska få tillgång till den information som krävs från de sidor som anmälts av medlemsstaterna, måste ett antal metataggar finnas i den genererade html-koden på webbsidorna.

Metadata som ska läggas in på de sidor som rörs av SDG-förordningen är följande:

 • En markering som visar att sidan är en del av ingången.
 • Medlemsstaten.
 • En regional eller lokal indikator, om den information som lämnas endast gäller regionalt eller lokalt.
 • Det språk som används för informationen på sidan.
 • Den typ av tjänst eller tjänster som sidan omfattar: information, förfarande eller hjälp- och problemlösningstjänst.
 • En uppgift om det ämne som omfattas enligt bilaga I till förordning (EU) 2018/1724, eller den hjälp- och problemlösningstjänst som omfattas enligt bilaga III till den förordningen eller som ingår i ingången i enlighet med artikel 7 i den förordningen.

Sidorna ska vara taggade senast den 12 december 2022. Tekniska anvisningar för detta kommer att publiceras under andra kvartalet 2022.

Statistik och användaråterkoppling

Kopplat till tillhandahållandet av information så ansvarar behöriga myndigheter för att samla in och överföra statistik för alla webbsidor som berörs av SDG-förordningen och som tillhandahåller information på nationell nivå om regler och skyldigheter eller om nationella förfaranden.

Statistiken ska innehålla antalet sidvisningar under rapporteringsperioden uppdelat på:

 • de länder från vilka användarna besöker webbplatsen,
 • den typ av utrustning som används för att besöka webbplatsen.

Användaråterkoppling

Behöriga myndigheter ska för alla webbsidor som tillhandahåller information om regler och skyldigheter, om förfaranden och som ingår i SDG erbjuda användaren möjlighet att återkoppla hur de upplever informationen.

Kommissionen erbjuder ett återkopplingsverktyg, så kallat Common feedback tool (CFB) för användare på unionens alla officiella språk. Behöriga myndigheter kan välja att använda kommissionens verktyg eller ett eget återkopplingsverktyg.

Your Europe-logotyp

Varumärket för den gemensamma digitala ingången (SDG) är Your Europe. Logotypen för Your Europe ska finnas på alla relevanta webbplatser på unionsnivå och nationell nivå som är länkade till ingången. Användarna av ingången ska kunna känna sig trygga att informationen de läser är tillförlitlig, logotypen visar att informationen ges av behöriga myndigheter och att den uppfyller vissa kvalitetskrav.

Förfaranden

I SDG-förordningen ställs ett antal krav på behöriga myndigheter som har förfaranden eller tjänster enligt Bilaga I och Bilaga II. Enligt förordningen är ett förfarande: en sekvens av handlingar som användare måste utföra för att uppfylla kraven eller för att erhålla ett beslut från en behörig myndighet för att kunna utöva sina rättigheter enligt artikel 2.2 a.

Ett förfarande är något en fysisk eller juridisk person måste utföra för att uppfylla kraven för att de ska kunna få ett beslut, genom att de till exempel gör en registrering, en ansökan eller anmälan. Ett förfarande kan också vara något typ av stöd som ges, som till exempel en checklista eller en steg för steg guide som beskriver hur processen går till. Det omfattar samtliga sådana processer, oberoende om ansökningsförfarandet är digitalt eller inte. Det kan alltså omfatta att en person behöver inställa sig personligen för att kunna genomföra ansökan, att denne behöver skicka ett brev, ett e-post eller kan använda sig av en e-tjänst.

Om ni tidigare har bedömts omfattas av direktiv (2006/123/EG) om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet) eller direktiv (2005/35/EG) om erkännande av yrkeskvalifikationer så omfattas ni även av SDG-förordningen och anses ha förfaranden enligt bilaga II.

Krav på information och förfaranden

Fram till den 12 december 2020 skulle statliga myndigheter tillhandahålla information via webbplatsen Youreurope.eu. Det ska kompletteras med nationell information från kommuner och regioner fram till den 12 december 2022.

Webbplatsen Youreurope.eu ska ge användaren nationell information om tjänster som finns i bilaga I och bilaga II. Information om förfaranden ska innehålla följande krav:

 • De relevanta led i förfarandet som användaren ska utföra, inbegripet eventuella undantag enligt artikel 6.3 från medlemsstaternas skyldighet att erbjuda förfarandet helt online.
 • Namnet på den behöriga myndighet eller enhet som är ansvarig för förfarandet, inbegripet kontaktuppgifterna.
 • De godtagna metoderna för autentisering, identifiering och undertecknande i förfarandet.
 • Typ av och format på bevis som ska tillhandahållas.
 • De möjligheter som i allmänhet finns till ändring av beslut eller överklagande i händelse av tvister med de behöriga myndigheterna.
 • Tillämpliga avgifter och metod för online betalning.
 • Alla tidsfrister som ska följas av användaren eller den behöriga myndigheten, och, om tidsfrister saknas, den genomsnittliga, beräknade eller preliminära tid den behöriga myndigheten behöver för att slutföra förfarandet.
 • Alla regler som gäller avsaknad av svar från den behöriga myndigheten och de rättsliga konsekvenserna därav för användarna, däribland arrangemang för tyst godkännande eller administrativa arrangemang för avsaknad av beslut.

Förfaranden enligt bilaga I

För förfaranden enligt bilaga I gäller icke diskrimineringsprincipen. Det innebär att om svenska medborgare kan använda sig av ett digitalt förfarande så ska medborgare i andra EU-länder också kunna göra det.

Det innebär att andra EU-medborgare ska kunna genomföra förfaranden på samma sätt som svenska medborgare. Erbjuder ni exempelvis ett förfarande där användaren ska fylla i ett formulär får ni inte kräva att adress eller telefonnummer anges i ett svenskt format utan även andra europeiska format måste vara tillåtna.

För förfaranden enligt bilaga I finns inget krav på att dessa måste göras om till digitala förfaranden om de inte är det idag.

Digitala tjänster enligt bilaga II

Förfaranden som omfattas av bilaga II behöver vara digitala oberoende om de är det idag eller inte. Se listan för exempel på vilka tjänster som omfattas av de olika livshändelserna.

Exempel på vilka tjänster som omfattas av de olika livshändelserna

Livshändelser

Tjänster

Behörig myndighet

Födelse

Ansöka om bevis om registrering av födelse

Skatteverket

Hemvist

Ansöka om bevis för bosättning

Skatteverket

Studera

Ansöka om studiefinansiering för tertiär utbildning, t.ex. studiebidrag och studielån, från ett offentligt organ eller en offentlig institution

CSN

Arbeta

Anmäla ändrade personliga eller yrkesrelaterade förhållanden avseende den person som erhåller sociala trygghetsförmåner, vilka är relevanta för sådana förmåner

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Sveriges A-kassor

Flytta

Anmäla adressändring

Skatteverket

Gå i pension

Ansöka om pension och förmåner vid förtida pensionering från obligatoriska system

Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan

Starta företag och bedriva verksamhet

Anmälan av affärsverksamhet, tillstånd för affärsverksamhet, ändring av affärsverksamhet och avslutande av affärsverksamhet utan insolvens- eller likvidationsförfaranden

Bolagsverket

Skatteverket

Sveriges kommuner

+ de myndigheter som omfattas av tjänste- eller yrkeskvalifiktationsdirektivet

+ de myndigheter och alla kommuner som hanterar tillstånd för företagare

 

Hjälp och problemlösningstjänster

I förordningens bilaga III nämns sju hjälp- och problemlösningstjänster. Det har dock tillkommit flera tjänster i efterhand och det kan antas att det kommer att läggas till flera framöver. En bedömning av om en behörig myndighet har en hjälp- och problemlösningstjänst i enlighet med SDG-förordningen ska ske i samråd med DIGG och EU-kommissionen.

Dessa är följande:

 • Kontaktpunkten för tjänstedirektivet (Delas av Verksamt.se och ECC Sverige/Konsumentverket).
 • Kontaktpunkten för produkter (Kommerskollegium).
 • Kontaktpunkten för byggprodukter (Boverket).
 • Nationella rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer (Universitets- och högskolerådet).
 • Nationella kontaktpunkter för gränsöverskridande hälso- och sjukvård (Försäkringskassan och Socialstyrelsen).
 • Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (EURES, Arbetsförmedlingen).
 • Tvistlösning online (Kontaktpunkten för Online dispute resolution plattformen, ECC Sverige/Konsumentverket).

De behöriga myndigheter som ansvarar för hjälp- och problemlösningstjänster måste följa både krav för informationen som ges samt gällande tjänstens kvalitet.

Exempelvis har Universitets- och högskolerådet hand om Sveriges nationella rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer. Du kan läsa mer om det på deras webbplats.

Universitets- och högskolerådets webbplats (uhr.se) Länk till annan webbplats.

Bevisutbyte

I SDG-förordningen ingår även att det ska skapas ett gränsöverskridande system för bevisutbyte. Det baseras på principen att en uppgift bara ska behöva lämnas en gång.

SDG-förordningen ställer krav på ett tekniskt system för utbyte av bevis för:

 • Digitala tjänster enligt bilaga II.
 • Direktiv 2005/36/EG om yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet / YKD).
 • Direktiv 2006/123/EU om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet).
 • Direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
 • Bevis som finns tillgängligt elektroniskt som är av relevans för ovanstående digitala tjänster.

Systemet ska inrättas av EU-kommissionen och medlemsstaterna tillsammans. Mer information om hur det ska gå till finner du på DIGG:s sida om bevisutbyte och digitala tjänster.

Vanliga frågor och svar

Bilagorna förklarar vilken information, vilka förfaranden och vilka hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av förordningen.

 • Bilaga I är en förteckning över informationsområden som är relevanta för privatpersoner och företag som utövar sina rättigheter på den inre marknaden enligt artikel 2.2 a
 • Bilaga II är digitala tjänster som avses i artikel 6.1. Följande livshändelser ingår i bilaga II: födelse, hemvist, studera, arbeta, flytta, gå i pension samt starta företag och bedriva affärsverksamhet. Här är det statliga myndigheter och sannolikt ett antal kommuner som har förfaranden som behöver bli helt digitala under steg 3.
 • Bilaga III är en förteckning över de hjälp- och problemlösningstjänster som avses i artikel 2.2 c. De myndigheterna som berörs av bilaga III har implementerat SDG-förordningen i steg 1.

Tjänsterna i bilaga I, plus tjänster enligt tjänstedirektivet och yrkeskvalifikationsdirektivet, ska vara digitaliserade (helt online) för EU-medborgare på ett icke-diskriminerande sätt om de är det för svenskar. Helt online i detta sammanhang betyder alltså likvärdigt som för svenskarna.

De tjänster (förfaranden) som finns i bilaga II ska digitaliseras = vara helt online, även om de inte är det i Sverige idag.

Senast uppdaterad: