Krav på hjälp- och problemlösningstjänster

På den här sidan hittar du information om vad hjälp-och problemlösningstjänster är, vilka de är samt vilka krav som ställs på dem.

Hjälp- och problemlösningstjänster är en del av ett mer omfattande och användarvänligt informations- och hjälppaket för att göra det lättare för privatpersoner och företag att utöva sina rättigheter inom EU, såsom studera eller arbeta i ett annat EU-land, söka sjukvård eller sälja varor och tjänster inom EU.

Vilka hjälp- och problemlösningstjänster finns enligt SDG-förordningen?

I SDG-förordningens bilaga III nämns sju hjälp- och problemlösningstjänster. Det har dock tillkommit flera tjänster i efterhand och det kan antas att det kommer att läggas till flera framöver. En bedömning av om en behörig myndighet har en hjälp- och problemlösningstjänst i enlighet med SDG-förordningen ska ske i samråd med DIGG och EU-kommissionen.

Dessa är följande:

 1. Kontaktpunkten för tjänstedirektivet (Delas av Verksamt.se och ECC Sverige/Konsumentverket)
 2. Kontaktpunkten för produkter (Kommerskollegium)
 3. Kontaktpunkten för byggprodukter (Boverket)
 4. Nationella rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer (Universitets- och högskolerådet)
 5. Nationella kontaktpunkter för gränsöverskridande hälso- och sjukvård (Försäkringskassan och Socialstyrelsen)
 6. Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (EURES, Arbetsförmedlingen)
 7. Tvistlösning online (Kontaktpunkten för Online dispute resolution plattformen, ECC Sverige/Konsumentverket)

De behöriga myndigheter som ansvarar för hjälp- och problemlösningstjänster måste följa både krav för informationen som ges samt gällande tjänstens kvalitet.

Hjälptjänstsökare (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Exempel

Universitets- och högskolerådet (UHR) har hand om Sveriges nationella rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer.

Assistance Centre for Professional Qualifications (uhr.se) Länk till annan webbplats.

Vilka krav ställs på information rörande hjälp- och problemlösningstjänster?

Det ställs en del krav på hur information ska ges gällande hjälp- och problemlösningstjänsterna. Grundtanken är att användarna av tjänsten ska få en tydlig och användarvänlig förklaring av tjänsten.

Följande information ska ges om hjälp- och problemlösningstjänster

a) tjänstens typ, syfte och dess förväntade resultat

b) kontaktuppgifter till den myndigheten som ansvarar för tjänsten. Exempelvis telefonnummer, e-postadress eller ett elektroniskt frågeformulär.

c) om användningen av tjänsten kostar pengar, ska det och avgiftens storlek anges

d) samtliga tidsfrister ska anges

e) de språk som kan användas för att använda sig av tjänsten.

Vilka krav ställs på tjänsten?

Det ställs även krav på kvalitén av själva tjänsten. De kvalitetskrav som ska följas är

 • tjänsten ska tillhandahållas inom en viss tidsram
 • om tidsfristerna ändras ska användaren underrättas om det och en ny tidsfrist ska ges
 • om användaren behöver betala en avgift ska betalning kunna ske online och gränsöverskridande.

Det ställs även krav på att tjänsten ska samla in statistik, ge möjlighet till användaråterkoppling samt att Your Europe logotypen läggs till på berörda sidor.

För hjälp-och problemlösningstjänsterna gäller att:

 • de uppfyller informations- och kvalitetskraven
 • Your Europe logotypen läggs in på varje berörd sida
 • användarstatistik samlas in på alla sidor som berörs av förordningen,
 • möjlighet till användaråterkoppling finns på alla sidor som berörs av förordningen
 • berörda sidor är taggade med metadata och länkar skickade till DIGG samt
 • statistik om tjänsternas användning skickas in två gånger per år.

Senast uppdaterad: