Your Europe för kommuner

Även kommuner omfattas av Single Digital Gateway-förordningen (SDG-förordningen). Grundläggande rör det att tillhandahålla information, digitala tjänster samt att dela information via det tekniska bevisutbytessystemet. Här hittar du information om vad arbetet med den digitala ingången Your Europe innebär för kommuner.

Central information

Kommuner omfattas av SDG-förordningen då de har förfaranden inom bilaga II - Starta företag och bedriva affärsverksamhet.

För att inte samtliga 290 kommuner ska behöva SDG-anpassa informationen om sina förfaranden pågår ett arbete med att uppdatera befintlig information på verksamt.se som redan i dagsläget delvis beskriver kommunernas förfaranden. Det innebär att kommunerna inte ska behöva uppdatera sin egen information för att anses uppfylla SDG-förordningen.

Verksamt.se tillhandahåller sedan tidigare information rörande SDG-förordningen och har redan verktyg för statistik och användaråterkoppling på plats. Just nu pågår aktiviteter för att uppdatera denna information så att den uppfyller kraven i förordningen. Arbetet ska mynna i att kraven i SDG-förordningen uppfylls via informationen på verksamt.se och ska vara på plats till den 12 december 2022.

De förfaranden som hittills har bedömts omfattas av SDG-förordningen och där information om behöver tillhandahållas fram till den 12 december 2022 är följande:

 1. Bygglov
 2. Bygglov för skylt
 3. Kontroll av ventilation
 4. Rivningslov
 5. Behandla alla lika
 6. Ansökan om serveringstillstånd
 7. Bassängbad
 8. Catering
 9. E-cigaretter
 10. Folköl
 11. Försäljning och servering av folköl
 12. Kryddning av brännvin
 13. Provsmakning alkoholhaltiga drycker
 14. Serveringstillstånd
 15. Tobaksvaror
 16. Gödselstad
 17. Fettavskiljare
 18. Dricksvattenanläggning
 19. Livsmedelsanläggning
 20. Brandfarliga varor
 21. Brandskydd
 22. Explosiva varor – använda förvara, handla och överföra
 23. Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig
 24. Sotning (ansökan om egensotning)
 25. Hantera avfall
 26. Hantera köldmedier
 27. Värmepump
 28. Avlopp
 29. Strandskydd – ansökan om dispens hos kommunen
 30. Torghandel
 31. Uteservering
 32. Förskola, fritidshem
 33. Hygienisk behandling
 34. Lotteri (ansökan)
 35. Solarium

Samordning av centrala tjänster

Då det är kommunerna som ansvarar för de ovannämnda förfarandena ansvarar kommuner för att tillhandahålla information och digitala tjänster. För att inte samtliga 290 kommuner ska behöva skapa egna digitala tjänster arbetar DIGG med att samordna möjligheterna till centrala digitala tjänster.

Enligt ett förslag i DIGG:s genomförandeplan för implementering av SDG-förordningen föreslås centrala digitala tjänster istället för att kommunerna själva behöver tillhandahålla digitala tjänster för varje berörd förfarande. Det beräknas ge väldigt stora kostnadsbesparingar för kommunerna.

Ett utredningsarbete planeras gällande förutsättningar för centrala digitala tjänster tillsammans med sektorsansvariga myndigheter samt Myndighetssamarbetet starta och driva företag.

Vad ni som kommun behöver göra inför den 12 december 2022

I dagsläget behöver kommunerna sätta sig in i vad SDG-förordning innebär på ett övergripande sätt samt delta på ett av de kommande informationsmötena.

Anmälan sker via vår evenemangssida

Förberedelse inför 12 december 2023

För att underlätta ert arbete med att ansluta er till de planerade centrala tjänster och för att uppfylla kraven för bevisutbyte är det bra att ni redan nu börjar titta på följande:

1. Är ni inte anslutna till eIDas ännu behöver ni se över era möjligheter att ansluta er till eIDAS-noden

Offentliga aktörer behöver tillåta inloggning med utländska e-legitimationer i sina e-tjänster. Kravet finns i eIDAS-förordningen. Att acceptera utländska e-legitimationer är en del av icke diskriminerande tjänster, som alltså ger andra EU-medborgare möjligheten att använda tjänsterna på samma sätt som svenska medborgare.

Internationell e-legitimation

2. Se över möjligheterna att ansluta er till tjänsten digital post.

Med infrastrukturen för digital post, även kallad Mina meddelanden, kan du som offentlig aktör skicka säker digital post till privatpersoner och företag. Det är enkelt hållbart och kostnadsbesparande att skicka digital post. DIGG arbetar nu med att undersöka möjligheten att använda infrastrukturen för Digital Post även för att ni ska kunna uppfylla kravet på elektronisk kommunikation med användare av digitala förfaranden enligt SDG-förordningen.

Digital post för dig som offentlig aktör

Finns möjlighet till finansiering för oss på kommunen?

Det finns inga pengar avsatta till SDG på nationell nivå utan varje behörig myndighet får själva budgetera för arbetet.

Ta gärna kontakt med SKR eller kontakta andra kommuner via deladigitalt.se för att dela med er av hur ni gör eller för att få stöd av andra kommuner.

Dokument och länkar

Genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt engångsprincipen

Senast uppdaterad: