Det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte

På den här sidan finner du information om vad det tekniska systemet för bevisutbyte är samt vad som gäller för bevisutbyte och engångsprincipen.

Observera att informationen på denna sida kan ändras eftersom utvecklingen av det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte pågår.

Vem ska ansluta sig till det tekniska systemet?

Det är ett flertal svenska organisationer som behöver ansluta sig till det tekniska systemet för bevisutbyte. Om din organisation omfattas beror på om ni antingen producerar eller konsumerar digitala bevis inom ett förfarande som omfattas av:

 • Förfaranden enligt bilaga II i SDG-förordningen
 • Direktiv 2005/36/EG om yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet / YKD)
 • Direktiv 2006/123/EU om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet)
 • Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling
 • Direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Vad är ett bevis?

I SDG-förordningen beskrivs bevis enligt följande:

”Dokument eller data, inbegripen text eller ljud, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar, oavsett vilket medium som använts, som en behörig myndighet begär för att bevisa fakta eller överensstämmelse med de formkrav som avses i artikel 2.2 b.”

Ett bevis är en handling som bevisar någonting om dig som privatperson eller företagare, exempelvis:

 • att du är bosatt i ett land
 • vilket land du är medborgare i
 • att du har rätt att ta del av sociala förmåner
 • att du har genomgått en gymnasieutbildning och fått ett gymnasiebetyg
 • din inkomstdeklaration som privatperson eller din bolagsskattedeklaration som företagare
 • att du inte finns med i brottsregistret
 • en återkoppling från ett förfarande, såsom t.ex. ett mottagningsbesked eller beslut.

Pågående kartläggningsarbete

Det pågår ett arbete inom EU där samtliga medlemsstater kartlägger vilka bevis som ska utbytas i respektive förfarande. Det skapas inga nya förfaranden eller bevistyper utan det handlar om en kartläggning utifrån de förfaranden som enligt SDG-förordningen ska anslutas till det tekniska systemet. Digg deltar i kartläggningen tillsammans med aktuella behöriga myndigheter.

I vilka format kan bevisen tillhandahållas?

Bevis som ska utbytas via det tekniska systemet kan vara i olika format, t.ex. i s.k. ostrukturerad form (t.ex. PDF-dokument) eller i s.k. strukturerad (maskinläsbar) form. Den strukturerade informationen kan vara enligt eget format vilket då innebär att en visuell transformering också ska tillhandahållas, eller utifrån de EU-gemensamma standarder för bevis som EU-kommissionen och medlemsländerna har enats om. Standarderna för strukturerade bevis bygger vidare på existerande sektorsspecifika informationsutbyten inom EU.

De myndigheter som skapar eller tillhandahåller de bevis som ska utbytas via det tekniska systemet för bevisutbyte, såsom tex intyg eller tillstånd, är skyldiga att tillhandahålla dem via det tekniska systemet.

Lär dig mer

Du kan lära dig mer om hur din organisation kan arbeta med att tillgängliggöra bevis via det tekniska systemet för bevisutbyte.

Du som behöver tillgängliggöra bevis

De myndigheter som är i behov av bevis i de förfaranden som ska anslutas till det tekniska systemet för bevisutbyte ska erbjuda användaren möjlighet att hämta beviset via det tekniska systemet. Däremot ska det aldrig vara tvingande för användaren att använda sig av bevisutbyte via det tekniska systemet.

Lär dig mer

Du kan lära dig mer om hur din organisation kan förbereda sig för att kunna hämta bevis från det tekniska systemet

Du som behöver hämta bevis från det tekniska systemet

Hur ska bevisen utbytas?

Bevisutbytet ska ske via det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte.

Det tekniska systemet ska integreras i digitala förfaranden där det är aktuellt med bevisutbyte. När användaren använder sig av det digitala förfarandet ska denne kunna välja att överföra sina bevis via det tekniska systemet. I det ingår även att användaren ska kunna förhandsgranska sitt bevis innan denne godkänner ett utbyte.

Den 12 december 2023 ska det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte vara klart. Det tekniska systemet bygger på engångsprincipen som innebär att användarna inte ska behöva ladda upp sina bevis om de redan finns hos en annan behörig myndighet. I så fall ska bevisen hämtas direkt från källan istället för att användarna ska behöva ladda upp bevisen själva.

Tidplan

Målet är att ha en grundläggande funktionalitet klar till dec 2023 och kunna påbörja anslutning av myndigheter under Q3 2023.

Vad

Kommentar

Anslutningsprocess

Pågående analysarbete för sammanhållen anslutningsprocess för behöriga myndigheter som ansluter till stödtjänster i nationell infrastruktur, beräknas vara klar i en första version Q3 2023.

Förhandsgranskningstjänsten

Pågående utveckling, beräknas vara klar i juni 2023. Anslutning av myndigheter som tillhandahåller bevis påbörjas därefter.

OOTS-noden

Pågående utveckling, beräknas vara klar i juni 2023

Uppslag och hämtning av bevis, inklusive adressering och vidareförmedling

Pågående utveckling, beräknas vara klar i juni 2023. Anvisningar och tekniska specifikationer för beviskonsumerande myndigheters anslutning planeras vara klara i april 2023.

Gränsöverskridande elektronisk kommunikation

Pågående analysarbete inför utveckling. Utveckling beräknas vara klar Q4 2023.

Gränsöverskridande ombudshantering

Ingen pågående utveckling. Vi avvaktar arbete med specifikationer kring ombudshantering i EU-kommissionen.

eIDAS (identitetsmatchning)

Utveckling påbörjad, första etapp beräknas vara klar hösten 2023.

Vanliga frågor och svar

Den 12 december 2023 ska det tekniska systemet för bevisutbyte vara klart för att bevis ska kunna utbytas mellan medlemsstaterna. Datumet är reglerat i SDG-förordningen och kommer inte att ändras.

Fram till den 12 december 2023 ska även de förfarande som omfattas av bilaga II vara helt digitala.

Nej det gör det inte. Kraven i SDG-förordningen omfattar endast bevisutbyte och tillgång till digitala tjänster i EU-länder. EES-länder kan välja att ansluta sig frivilligt.

Det omfattar alltså inte bevishämtning från länder utanför EU/EES-området.

Senast uppdaterad: