Det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte

På den här sidan finner du information om vad det tekniska systemet för bevisutbyte är samt vad som gäller för bevisutbyte och engångsprincipen.

Samtliga organisationer (behöriga myndigheter) som antingen producerar eller konsumerar digitala bevis inom:

 • Förfaranden enligt bilaga II
 • Direktiv 2005/36/EG om yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet / YKD)
 • Direktiv 2006/123/EU om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet)
 • Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling
 • Direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Ska fram till den 12 december 2023 ansluta sig till det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte.

Vad är ett bevis?

I SDG-förordningen beskrivs bevis enligt följande:

”Dokument eller data, inbegripen text eller ljud, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar, oavsett vilket medium som använts, som en behörig myndighet begär för att bevisa fakta eller överensstämmelse med de formkrav som avses i artikel 2.2 b.”

Ett bevis är en handling som bevisar någonting om dig som privatperson eller företagare, exempelvis:

 • att du är bosatt i ett land
 • att du inte finns med i brottsregistret
 • att du har rätt att ta del av sociala förmåner
 • att du har genomgått en gymnasieutbildning och fått ett gymnasiebetyg
 • din inkomstdeklaration som privatperson eller din bolagsskattedeklaration som företagare
 • en återkoppling från ett förfarande, såsom t.ex. ett mottagningsbesked eller beslut.

Pågående kartläggningsarbete

Det pågår ett arbete inom EU där samtliga medlemsstater kartlägger vilka bevis som ska utbytas i respektive förfarande. Det skapas inga nya förfaranden eller bevistyper utan det handlar om en kartläggning utifrån de förfaranden som enligt SDG-förordningen ska anslutas till det tekniska systemet. DIGG deltar i kartläggningen tillsammans med aktuella behöriga myndigheter.

I vilka format kan bevisen tillhandahållas?

Bevis inom SDG kan vara i olika format, t.ex. i s.k. ostrukturerad form (t.ex. PDF-dokument) eller i s.k. strukturerad (maskinläsbar) form. Den strukturerade informationen kan vara enligt eget format vilket då innebär att en visuell transformering också ska tillhandahållas eller utifrån de EU-gemensamma standarder för bevis som EU-kommissionen och medlemsländerna har enats om. Standarderna för strukturerade bevis bygger vidare på existerande sektorsspecifika informationsutbyten inom EU via system som t.ex. EESSI och EUCARIS.

Hur ska bevisen utbytas?

Bevisutbytet ska ske via det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte.

Det tekniska systemet ska integreras i digitala förfaranden där det är aktuellt med bevisutbyte. När användaren använder sig av det digitala förfarandet ska denne kunna välja att ladda upp sina bevis via det tekniska systemet. I det ingår även att användaren ska kunna förhandsgranska sitt bevis innan denne godkänner ett utbyte. Detta sker i det land som producerar beviset, Svenska bevis förhandsgranskas i den förvaltningsgemensamma förhandsgranskningen.

Fram till den 12 december 2023 ska det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte vara klart. Det tekniska systemet bygger på engångsprincipen som innebär att användarna inte ska behöva ladda upp sina bevis om de redan finns hos en annan behörig myndighet. De behöriga myndigheterna ska ansluta sig till det tekniska systemet och därmed möjliggöra för gränsöverskridande användare av sina förfaranden att bevisen hämtas direkt från källan istället för att användarna ska behöva ladda upp bevisen själva.

Vanliga frågor och svar

 • Once-only principle (OOP) = det engelska begreppet för engångsprincipen
 • Once-Only Technical System (OOTS) = Det engelska begreppet för det tekniska systemet för bevisutbyte. Det tekniska systemet byggs för att för att realisera engångsprincipen.
 • The Once-Only Principle Project (TOOP) = Det tidigare EU-gemensamma projektet som startade 2017 och avslutades 2021 med ett 50-tal deltagande organisationer från 20 medlemsstater: toop.eu Länk till annan webbplats.

Den 12 december 2023 ska det tekniska systemet för bevisutbyte vara klart för att bevis ska kunna utbytas mellan medlemsstaterna. Datumet är reglerat i SDG-förordningen och kommer inte att ändras.

Fram till den 12 december 2023 ska även de förfarande som omfattas av bilaga II vara helt digitala.

Nej det gör det inte. Kraven i SDG-förordningen omfattar endast bevisutbyte och tillgång till digitala tjänster för unionsmedborgare, alltså medborgare inom EU.

ESS-länder kan välja att ansluta sig frivilligt.

Senast uppdaterad: