BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230113T151916Z DESCRIPTION:Inom EU utvecklas nu ett tekniskt system för gränsöverskrida nde bevisutbyte som en del av uppfyllandet av EU-förordningen om Single D igital Gateway. Digg utvecklar de svenska förvaltningsgemensamma funktion erna som behövs för att svenska behöriga myndigheter ska uppfylla krave n i förordningen. I detta pass får du kännedom om det tekniska systemet \, hur arbetet går till inom EU samt hur utvecklingen av funktionerna fra mskrider.\nPasset är särskilt intressant för dig som arbetar med inför andet av Single Digital Gateway på en myndighet eller kommun som berörs av det tekniska systemet för bevisutbyte.\nPresentatörer: Elna Fredrikss on\, och Karoline Kühn\, specialister SDG-förordningen och Fredrik Wess én konsult.\nAnslut till Digg forum 14 februari via Screen9.com: https:// api.screen9.com/preview/1yJTqvn2XMG6oIVSms4eOW8Ck8O8skBdPj-eTekrV2LBsShm_4 m_FQCATjJ3Ot8o\n \nDigg forum är en digital direktsändning där du kan t a del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Programpunkterna är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vad du vill delta på . Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230214T114500 DTSTAMP:20230113T151916Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230214T110000 LAST-MODIFIED:20230113T151916Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Single Digital Gateway – med fokus på de t tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001016B7C46A27D901000000000000000 01000000033A9A6A61BDAC041BFBE5BC2B3C15A28 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Inom EU utv ecklas nu ett tekniskt system fö\;r grä\;nsö\;verskridande bev isutbyte som en del av uppfyllandet av EU-fö\;rordningen om Single Digital Gateway. Digg utvecklar de svenska fö\;rvaltningsgemensamma funktionerna som behö\;vs fö\;r att s venska behö\;riga myndigheter ska uppfylla kraven i fö\;rordningen . I detta pass få\;r du kä\;nnedom om det tekniska systemet\, hur arbetet gå\;r till inom EU samt hur utvecklingen av funktionerna fra mskrider.

Passet ä\;r sä\;rskilt intressant fö\;r dig som arbetar med infö\;randet av Single Digital Gateway på\; en myndighet eller k ommun som berö\;rs av det tekniska systemet fö\;r bevisutbyte.

Presentatö\;rer: Elna Fredriksson\, och Karoline Kü\;hn\, specialister SDG-fö\;rordningen och Fredrik Wess é\;n konsult.

Anslut till Digg f orum 14 februari via Screen9.com: https:/ /api.screen9.com/preview/1yJTqvn2XMG6oIVSms4eOW8Ck8O8skBdPj-eTekrV2LBsShm_ 4m_FQCATjJ3Ot8o

 \;

Digg forum ä\;r en digital direktsä\;ndn ing dä\;r du kan ta del av aktuell information om vå\;ra på\ ;gå\;ende uppdrag. Programpunkterna ä\;r ungefä\;r 45 minuter lå\;nga och du vä\;ljer fritt vad du vill delta på\;. L&aum l\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum

&n bsp\;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR