BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230906T122813Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum via Digg play – Kommande sändningar: https://www.digg.se/digg-play\n \n \nSenaste nytt om införandet av SDG-f örordningen\nMed en gemensam digital ingång ska det bli enklare för med borgare och företag i EU-länder att använda tjänster online. EU-föror dningen Single digital gateway (SDG) träder i kraft den 12 december 2023. Under passet på Digg forum kommer vi att ge senaste nytt om arbetet och förutsättningarna för att uppfylla lagkraven i förordningen. Vi kommer bland annat att ta upp var det finns information om vad myndigheter behö ver göra samt vad som händer med utvecklingen av det tekniska systemet f ör bevishämtning.\n \nPresenterar gör Karolin Kühn från Digg.\n \nDu kan även ansluta via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/JdP9I56 ZRF5DxWgE0D-hN_e6968PyFMfa_eY7zdvZ7AkQ5uBYzPSijr0Q7qbG6AH\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågåe nde uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \ n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T105500 DTSTAMP:20230906T122813Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T103000 LAST-MODIFIED:20230906T122813Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 26 september: Senaste nytt om införandet av SDG-förordningen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080D9ED1F05E0D901000000000000000 010000000DA9F1E178087A3408DCD95B35DFE6676 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Anslut till D igg forum via Digg play –\; Kommande sä\;ndningar: https://www.digg.se/digg-play

 \;

 \;

Senaste nytt om inf&o uml\;randet av SDG-fö\;rordningen

Med en gemensam digital ingå\;ng ska det bli e nklare fö\;r medborgare och fö\;retag i EU-lä\;nder att anv&au ml\;nda tjä\;nster online. EU-fö\;rordningen Si ngle digital gateway (SDG) trä\;der i kraft den 12 december 2023. Under passet på\; Digg forum kommer vi a tt ge senaste nytt om arbetet och fö\;rutsä\;ttningarna fö\;r att uppfylla lagkraven i fö\;rordningen. Vi kommer bland annat att ta upp var det finns information om vad myndigheter behö\;ver gö\;ra samt vad som hä\;nder med utvecklingen av det tekniska systemet fö \;r bevishä\;mtning.

 \;

Presenterar gö\;r Karolin Kü\;hn frå\;n Digg.

 \;

Du kan ä \;ven ansluta via Screen9.com: https://ap i.screen9.com/preview/JdP9I56ZRF5DxWgE0D-hN_e6968PyFMfa_eY7zdvZ7AkQ5uBYzPS ijr0Q7qbG6AH

Digg forum ä\;r ett webbinar ium dä\;r du kan ta del av aktuell information om vå\;ra p å\;gå\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR