E-legitimation till icke-bofasta

Här kan du läsa mer om hur tillitsramverket kan tillämpas när det finns behov att utfärda e-legitimationer till personer som inte är bofasta i Sverige, som inte har svenskt personnummer eller styrkt samordningsnummer.

E-legitimationer till personer som inte är bofasta i Sverige

Behov föreligger i vissa fall att kunna ge ut e-legitimationer även till personer som inte har svenskt personnummer eller styrkt samordningsnummer. Den som innehar en utländsk legitimationshandling vars äkthet och giltighet kan verifieras på ett säkert sätt kan tilldelas en e-legitimation för icke-bofasta av tillitsnivå 2 eller 3 genom att tillämpa vissa undantag från reglerna i Tillitsramverket för Svensk e-legitimation. Sådana e-legitimationer får inte bära kvalitetsmärket för Svensk e-legitimation, men utgivningen av dem kan ändå granskas och godkännas enligt samma process.

För sådana fall ska bestämmelsen K5.7 tillämpas med följande lydelse:

K5.7 En ansökan om en e-legitimation ska knytas till förnamn, efternamn, födelsedatum och nationalitet, samt de uppgifter som i övrigt är nödvändiga för att utfärdaren ska kunna tillhandahålla sådan e-legitimation.

Verifiering av uppgifter

Vissa andra av tillitsramverkets krav som innefattar att inhämta uppgifter från officiellt register kan behöva uppfyllas på annat likvärdigt sätt, till exempel vid tillhandahållandet av e-legitimationshandlingen. Det kan innebära att verifiera kontaktuppgifter på andra sätt, till exempel genom en arbetsgivare eller genom att sökanden kan visa upp hyres- eller köpeavtal för bostad som också kan verifieras mot den som upprättat handlingen.

Kraven kan inte uppfyllas på tillitsnivå fyra och e-legitimationen kan inte anmälas till EU för användning utomlands

Kraven kan uppfyllas på tillitsnivå 2 eller 3, men inte på tillitsnivå 4 då såväl identifiering som tillhandahållande behöver ske på något svagare grunder. E-legitimation som givits ut till icke-bofasta kan inte heller ingå i det e-legitimationssystem som anmäls till EU-kommissionen för gränsöverskridande användning enligt eIDAS-förordningen då kraven enligt Artikel 7(d) ej är uppfyllda, eftersom personen ifråga inte förekommer i folkbokföringen.

Bakgrund

Tillitsramverket för Svensk e-legitimation vilar i grunden på den svenska folkbokföringen och att den som ansöker om en e-legitimation har ett svenskt personnummer eller styrkt samordningsnummer. Personer som inte har svenskt personnummer eller styrkt samordningsnummer kan därför inte heller skaffa en Svensk e-legitimation.

Senast uppdaterad: