E-legitimering för dig som privat aktör

Du som privat aktör med e-tjänst kan ansluta till Diggs eIDAS-nod för att göra det möjligt för användare att logga in med utländska e-legitimationer. Här kan du läsa mer.

För dig som är utvecklare

På Sweden Connect hittar du teknisk information om anslutning till eIDAS-noden.

swedenconnect.se Länk till annan webbplats.

Så fungerar det

Sedan den 1 juni 2021 kan du som privat aktör göra det möjligt för en användare med en utländsk e-legitimation att använda din organisations e-tjänst, genom att ansluta e-tjänsten till Diggs eIDAS-nod.

De utländska e-legitimationer som ingår är de som anmälts till eIDAS av andra EU-länder. De anmälda länderna beslutar dock själva om de erbjuder stöd för privata aktörers e-tjänster, det är därför inte säkert att alla länders e-legitimationer fungerar i en privat e-tjänst.

Privata aktörer som kan ansluta

De aktörer som kan ansluta sig till eIDAS-noden är svenska organisationer med svenskt organisationsnummer och som finns registrerade hos Bolagsverket. Med privat aktör menas alla svenska organisationer, till exempel privata näringsidkare, som inte ingår i begreppet "offentligt organ" enligt eIDAS-förordningen.

För att ansluta behöver du:

  • teckna avtal med Digg om anslutning till Sweden Connect som är statens identitetsfederation som ger tillgång till eIDAS-noden,
  • göra e-tjänsterna redo för utländska e-legitimationer,
  • genomföra en teknisk anslutning till Sweden Connect.

Digg tar ut en engångsavgift

Digg tar ut en avgift från privata aktörer som ansluter. Avgiften ligger på en kostnad på 2900 kronor. Om anslutningen i stället görs i er kunds namn och kunden är ett offentligt organ, så är det avgiftsfritt.

Tänk på att det kan tillkomma avgifter från leverantören av den utländska e-legitimationen som används.

Länder som är anslutna till eIDAS

1. Teckna avtal om anslutning till Sweden Connect

1.2 Fyll i och skriv under avtalet

Fyll i och skriv under två exemplar av avtalet:

Avtal med förlitande part beträffande Sweden Connect Word, 114.2 kB.

Tips för att fylla i kontaktpersoner

Ni avgör själva vilka kontaktpersoner ni vill anmäla i avtalet. Här får du tips på vilken typ av roll som passar för de olika kontaktpersonerna:

  • 25.1 Kontaktperson för Avtalet och administrativa frågor: Det här ska vara en person som vi kan kontakta vid avtalsadministration och allmänna frågor, till exempel vid ändringar i tjänsten.
  • 25.2 Kontaktperson som är behörig att anmäla uppgifter till Aktörsregistret: Det här ska vara en person som har rätt att skicka in produktionsmetadata för era e-tjänster, samt anmäla och ändra myndighetens kontaktpersoner och deras kontaktvägar till Sweden Connects aktörsregister. Vi kommer att kontakta denna person för att bekräfta att metadata eller ändring av uppgifter verkligen kommer från er. Det bör därför vara person som är inblandad i det praktiska arbetet med er metadata.
  • 25.3 Kontaktperson som är behörig att hantera säkerhetsincidenter: Det här ska vara en person som vi kan kontakta om vi upptäcker ett säkerhetsrelaterat problem i er e-tjänst, eller om ni berörs av ett säkerhetsrelaterat problem i Sweden Connect.
  • 25.4 Kontaktperson för supportfrågor: Det här ska vara en person som vi kan hänvisa till om en slutanvändare vänder sig till oss men där vi konstaterar att felet ligger i er e-tjänst.

1.3 Skicka in avtalet

Skicka båda exemplaren av avtalet till:

Digg
Box 14
851 02 Sundsvall

När vi har tagit emot avtalen skriver vi under dem och skickar tillbaka ett exemplar till er.

2. Gör e-tjänsten redo för utländska e-legitimationer

2.1 Bedöm krav på tillitsnivå

Du behöver avgöra vilken tillitsnivå som ska krävas för att få logga in i tjänsten. Vilken tillitsnivå som ska krävas av en legitimering i en e-tjänst beror på hur känslig informationen är och på konsekvenserna om den skulle komma i orätta händer.

Läs mer: Tillitsnivåer för e-legitimering

2.2 Bedöm hur personidentitetsbegrepp ska hanteras

Om e-tjänsten kräver ett svenskt personnummer eller samordningsnummer som identitetsbegrepp, kommer en användare med utländsk e-legitimation för närvarande inte att kunna använda e-tjänsten. E-tjänsten måste istället kunna hantera det utländska identitetsbegreppet som kommer med i e-legitimeringen.

Personnummer ingår inte i den information som den utländska e-legitimationen överför till e-tjänsten när användaren legitimerar sig, oavsett om användaren har ett svenskt personnummer eller inte. En person som loggar in med en utländsk e-legitimation har med sig ett eget identitetsbegrepp från e-legitimationslandet. En person med flera e-legitimationer kan också ha flera olika identitetsbegrepp.

2.3 Planera för e-tjänstens olika delar

  • Lägg till inloggningsalternativet "Foreign eID" på e-tjänstens inloggningssida.
  • Bedöm vilka språk e-tjänstens texter behöver finnas på för att användarna ska kunna använda den.

2.4 Planera för e-underskrifter

Skriver era användare under elektroniskt? Då rekommenderar vi att ni skaffar en fristående underskriftstjänst, eftersom utländska e-legitimationer inte erbjuder möjligheten att skriva under.

Vårt stöd kring e-underskrift riktar sig till offentliga aktörer, men de krav som kan användas för att skaffa en fristående underskriftstjänst kan även användas av privata aktörer.

E-underskrift för dig som offentlig aktör

3. Genomför teknisk anslutning

3.1 Anslut till Sweden Connect

För att en användare ska kunna legitimera sig i e-tjänsten behöver du registrera metadata om e-tjänsten i Sweden Connects metadataregister. E-tjänsten och Diggs eIDAS-nod hämtar sedan metadata om varandra ur registret för att kunna kommunicera med varandra.

Du hittar all information du behöver för den tekniska anpassningen till Sweden Connect på webbplatsen swedenconnect.se.

Anpassningen kräver detaljerad teknisk kompetens och kunskap om SAML-metadata. Om ni inte har den själva rekommenderar vi att ni tar kontakt med era leverantörer av e-tjänster, appar, eller portaler för den tekniska anpassningen.

Läs mer på Sweden Connect (swedenconnect.se) Länk till annan webbplats.

Rapportera alltid incidenter

Enligt lag behöver alla som är anslutna till Diggs eIDAS-nod underrätta Digg om incidenter som kan påverka nodens funktionalitet eller säkerhet, till exempel driftstörningar eller misstänkta fel. Rapporteringen måste ske så snart som möjligt.

Rapportera incident (swedenconnect.se) Länk till annan webbplats.

Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar

eIDAS är en EU-förordning som gäller som lag. eIDAS innehåller regler för gränsöverskridande elektronisk identifiering (e-legitimering) och betrodda tjänster.

Enligt eIDAS behöver varje medlemsland tillhandahålla en så kallad landsnod, en anslutningspunkt där e-legitimationstrafiken kontrolleras och ”översätts” till respektive lands identitetsmetod. I Sverige heter landsnoden Sweden Connect

.

eIDAS står för Electronic Identification, Authentication and Trust Services.

Aktörsregistret är en del av Sweden Connect och består av två delar.

Den första delen innehåller uppgifter om den organisation som har tecknat avtalet, till exempel vem som har rätt att företräda organisationen i olika frågor.

Den andra delen, metadataregistret, innehåller både uppgifter om organisationernas e-tjänster och de e-legitimationstjänster och underskriftstjänster som e-tjänsterna kan kommunicera med. Metadataregistrets syfte är att minska underhållskostnaderna för informationen genom att varje offentlig aktör bara behöver anmäla sin information till det centrala metadataregistret och sedan kan tjänsterna automatiskt uppdatera sin kopia av informationen.

Ja. Kraven i eIDAS gäller alla offentliga aktörers e-tjänster som riktar sig till allmänheten och som påverkar tredje man. Men det är viktigt att komma ihåg att kraven bara innebär att användaren ska få logga in i e-tjänsten. Det är därför möjligt att efter legitimering neka användaren tillträde till e-tjänsten, om hen inte hör till målgruppen eller till exempel saknar personnummer. Om ni inte kan släppa in användaren i tjänsten bör ni skapa ett så kallat väntrum, där användaren efter att ha loggat in möts av ett meddelande som förklarar varför hen inte släpps in i e-tjänsten, och hur användaren kan få hjälp med sitt ärende på annat sätt.

Nej, det är bara ni som offentlig aktör som ska teckna avtalet även om ni har anlitat en underleverantör. Underleverantören ingår istället avtal med er.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: